Move to the text

2015

The Present Situation of Ceramic Art - Mainly Ushida collection -2015 age fall collection exhibition

2015-09-05
The Present Situation of Ceramic Art - Mainly Ushida collection -2015 age fall collection exhibition
"Ushida collection" is the business that I purchase it mainly on local artist as culture business of the KYOEI ELECTRIC KILNS CO., LTD. and store.
 
The first from Saturday, September 5, 2015 to Sunday, September 27
The second from Saturday, October 10, 2015 to Sunday, November 15
  
■The first display artist
Ui Amo
Takashi Ikura
Tsubusa Kato
Kentaro Kawabata
Toru Kurokawa
Hiroshi Sakai
Masamitsu Shibata
Tetsu Suzuki
Mio Takatsu
Tomomi Tanaka
Chiyo Nagaoka
Katsuko Nakashima
Harumi Nakashima
Kyosuke Hayashi
Kei Wakao
 
■The second display artist
Yushi Ishibashi
Toshimi Imura
Kenji Omori
Tomonari Kato
Tomoko Kawakami
Kenji Gomi
Hiroshi Sakai
Masayuki Sato
Masamitsu Shibata
Mio Takatsu
Katsuko Nakashima
Harumi Nakashima
Tsuyoshi Maeda
Mutsuo Yanagihara
Back to TOP