Move to the text

2017

It is a -2017 age spring collection exhibition in the The Present Situation of Ceramic Art - Ushida collection center

2017-04-15
It is a -2017 age summer collection exhibition in the The Present Situation of Ceramic Art - Ushida collection center
"Ushida collection" is the business that I purchase it mainly on local artist as culture business of the KYOEI ELECTRIC KILNS CO., LTD. and store. 
 
■Artist
Takashi Ikura
Tsubusa Kato
Tomoko Kawakami
Kentaro Kawabata
Hiroshi Sakai
Masamitsu Shibata
Tetsu Suzuki
Mio Takatsu
Katsuko Nakashima
Harumi Nakashima
Kei Wakao
Back to TOP