Move to the text

2017

Trace - due to International ceramics exhibition MINO prize-winning work selection exhibition - Tajimi City Pottery Design and Technical Center completion life

2017-02-11
Trace - due to International ceramics exhibition MINO prize-winning work selection exhibition - Tajimi City Pottery Design and Technical Center completion life
It is raw the area, Tajimi City Pottery Design and Technical Center completion in the eleventh International ceramics exhibition MINO holding year
I displayed a conventional prize winner and followed a research institute and a relation with the ceramics industry, a trace of the new Ceramic ware expression.
 
■Artist
Rie Amano (Oda pottery)
Hiromi Itabashi
Hideto Ito
Midori Uchida
Kotaro Kato
Tomoko Kawakami
Masato Komai
Hiroshi Sakai
Masayuki Sato
Shotaro Shibata (Fukayama)
Mataichi Suzuki
Seika Takahashi
Yoko Tanaka
Hiroki Tokoro
Akio Niisato
Kenji Hasegawa
Yoshie Furukawa
Chie Masamori
Hisako Mizuno
Yuichi Yanai
Yap Minhui
Kei Wakao
Seiko Wakasugi
Back to TOP