Move to the text

2016

It is a -2016 age summer collection exhibition in the The Present Situation of Ceramic Art - Ushida collection center

2016-06-11
It is a -2016 age summer collection exhibition in the The Present Situation of Ceramic Art - Ushida collection center
"Ushida collection" is the business that I purchase it mainly on local artist as culture business of the KYOEI ELECTRIC KILNS CO., LTD. and store.
 
■The first artist
Takashi Ikura 
Tsubusa Kato  
Hiroshi Sakai 
Masayuki Sato 
Masamitsu Shibata 
Chiyo Nagaoka 
Katsuko Nakashima 
Harumi Nakashima 
 
■The second display artist
Takashi Ikura 
Yushi Ishibashi 
Toshimi Imura 
Tsubusa Kato  
Kentaro Kawabata 
Kenji Gomi 
Hiroshi Sakai 
Masayuki Sato 
Masamitsu Shibata 
Tetsu Suzuki  
Katsuko Nakashima 
Harumi Nakashima 
Kyosuke Hayashi  
Mutsuo Yanagihara 
Kei Wakao  
Back to TOP