Move to the text

2018

The The Present Situation of Ceramic Art Mainly Ushida collection 2018 winter season

2018-01-21
A period: 2018.1.21(sun) - 3.11 (sun)
 
■Artist
Takashi Ikura
Kenji Omori
Tsubusa Kato
Toru Kurokawa
Tomomi Tanaka
Chiyo Nagaoka
Katsuko Nakashima
Harumi Nakashima
Hyun Sang Chul 
 
Back to TOP