Move to the text

2018

Form of the mind that The Present Situation of Ceramic Art is blue

2018-03-23
A period: 2018.3.23(fri) - 5.27 (sun)
 
An exhibition to display the work of the recent graduate of the ceramics design research institute and the active research worker, and to send the achievement and possibility to.
The cosponsorship: NHK Gifu broadcasting station 
 
[artist]
[graduate] (the order of the kana syllabary, honorific title abbreviation)
Tomonari Kato, Kentaro Kawabata, Takuro Kuwata, Masato Komai,
Samejima positive, Yuuki Nara, Shuhei Narita, Akio Niisato,
Yasutaka Baba, Sayaka Hayashi, Keita Matsunaga, Jyun Matsumura,
Yanagawa Akiko, Takuya Yokoyama, Seiko Wakasugi
 
[research worker] (the order of the kana syllabary, honorific title abbreviation)
Hiroshi Aoki, Kimie Ino, Hitoshi Omori, Yuriko Ogawa,
Yuri Ogino, Ko Kaikawa, Hirotaka Kato, Tomoya Sakai,
Mountains and seas true lawn, Chika Suyama, Tachibana fine steed, Kaori Tatsumi,
dodenonshi, higashiishinsakicho, Takayuki Toyota, Namika Nakai,
Makiko Nagai, Shiho Nakatsukasa, forest light, Kazunori Ban,
Is Junpei Hiraoka, Mizutani; arrive, Hikari Miyake, Kaoruko Yura,
Kei Yoneyama
Back to TOP