Move to the text

2009

Change of the glass

2009-07-04
Change of the glass
The exhibition which took up molding expression of the glass
A period: 2009.7.4(sat) - 8.16 (sun)
 
■Artist
Fumi Amano
Sachiyo Arai
Shuichi Ishikawa
Katsura Isogai
Offing sentence
Masayo Odabashi
Tomohiro Kano
Yoshiaki Kamishiro
Daisuke Saito
Kenichi Sasai
Emi Sako
Masahiro Sasaki
Yoshihiko Takahashi
1, Nakajima child
New Minoru wide note
Akana Matsumura
kyusakitakumisatori
Back to TOP