Move to the text

2009

Ceramics X design

2009-02-14
Ceramics X design
The exhibition which focused on ceramics design.
A period: 2009.2.14(sat) - 3.15 (sun) 
 
■Artist
ikoshinshin
Tatsuya Okazaki
kinshunei
Kanekichi Kurokawa
Kuroyanagi connection
Shunsuke Kobayashi
Shotaro Shibata
*sai*
Back to TOP