Move to the text

2009

ni central by select&collect Ushida collection

2009-04-17
ni central by select&collect Ushida collection
It is display mainly on a choice work of the collection of KYOEI ELECTRIC KILNS CO., LTD. president, Takuzo Ushida business "Ushida collection" to name the name.
A period: 2009.4.17(fri) - 5.10 (sun)
 
■Artist
Yushi Ishibashi
Takashi Ikura
Toshimi Imura
Sugako Oguri
Tsubusa Kato
Tomoya Kato
Tomoko Kawakami
Kentaro Kawabata
Hiroshi Sakai
Masayuki Sato
Masamitsu Shibata
Mariko Shibata
Taku Suzuki
Tetsu Suzuki
Mio Takatsu
Shingo Takeuchi
Morinobu Toda
Shigekazu Nagae
Katsuko Nakashima
Harumi Nakashima
Akio Niisato
Kyosuke Hayashi
Kenichi Harayama
Tsuyoshi Maeda
Akito Morino
Yukimasa Yasuda
Back to TOP