Move to the text

2008

It is ... PartV mainly on The Present Situation of Ceramic Art Form consisting of the clay - MINO

2008-02-03
It is ... PartV mainly on The Present Situation of Ceramic Art Form consisting of the clay - MINO
The fourth of the series that focused on molding expression by one of Ceramic ware
A period: 2008.2.3(sun) - 3.2(sun)
 
■Artist
Sugako Oguri
Yoji Kato
Naomichi Shibata
Shingo Takeuchi
Morinobu Toda
Tsuyoshi Maeda
Yukimasa Yasuda
Back to TOP