Move to the text

2008

About a "bare figure of KOUGEI" preliminary essay 1 body of rotation

2008-10-04
About a "bare figure of KOUGEI" preliminary essay 1 body of rotation
Exhibition by the Kenichi Okuno plan
A period: 2008.10.4(sat) - 26(sun)
 
■Artist
Ceramics:
Masayuki Inoue
Shoko Koike
Mayumi Shimizu
Kenichi Harayama
Kazuhiko Miwa
 
Glass:
Shunji Omura
daimurakino
Yoshihiko Takahashi
Akana Matsumura
Yukiyoshi Yamada
 
Metalworking:
Goro Tezen
Masayuki Hashimoto
Rei Rusu
 
Lacquer:
Toshie Otaki
Shigekazu Nakamura
Toshiaki Fujita
Sakurako Matsushima
Kagari Miyoshi
Back to TOP