Move to the text

2007

<material X technique> Huh, it is Ceramic form from this

2007-05-19
&lt;material X technique&gt; Huh, it is Ceramic form from this
<material X technique> Huh, it is Ceramic form from this
A period: 2007.5.19 (sat) - 6.24 (sun)
 
■Artist
Ichiro Kato
Masanao Kaneda
Tomoko Kawakami
Rokubee Shimizu
Hiroshi Sakai
Ayumi Shigematsu
Iwao Shinno
jihonshu
Harumi Nakashima
Masahiro Maeda
Matsumoto Hideo
Akito Morino
Back to TOP