Move to the text

2006

Present situation exhibition of [from soil to Ceramic]

2006-04-16
Present situation exhibition of [from soil to Ceramic]
A period: 2006.4.16(sun) - 5.14 (sun)
 
■Artist
Yushi Ishibashi
Junpei Ueda
Ohara reira
Tomoya Kato
Juri Kanda
Toshihisa Saito
Ryota Shioya
Mayumi Shimizu
Shuji Tajima
Harumi Nakashima
Nakata Naoto
Shiro Hamanaka
Shunnichi Maekawa
Akito Morino
Back to TOP