Move to the text

2014

Contemporary ceramics - Mainly Ushida collection―

2014-10-25
Contemporary ceramics - Mainly Ushida collection―
"Ushida collection" is the business that I purchase it mainly on local artist as culture business of the KYOEI ELECTRIC KILNS CO., LTD. and store.
 
■Artist
Yushi Ishibashi 
Masayuki Sato
Takashi Ikura
Toshimi Imura 
Kenji Omori 
Tomoko Kawakami 
Hiroshi Sakai 
Masamitsu Shibata 
Mio Takatsu 
Tomomi Tanaka 
Chiyo Nagaoka 
Katsuko Nakashima 
Harumi Nakashima
Kyosuke Hayashi 
Back to TOP