Move to the text

2013

The Present Situation of Ceramic Art - Form consisting of the clay Return of ART FAIR TOKYO 2013

2013-07-13
The Present Situation of Ceramic Art - Form consisting of the clay Return of ART FAIR TOKYO 2013
I display a work of display, the artist which I introduced in "ART FAIR TOKYO 2013".
A period: 2013.7.13(sat) - 8.11 (sun)

 
■Artist 
Eri Umemoto
Kenji Omori
Tomonari Kato
Saki Kawaura
Toru Kurokawa
Masato Komai
Kenji Gomi
Hiroshi Sakai
Masamitsu Shibata
Mio Takatsu
Kazuki Takemura
Tomomi Tanaka
Yosuke Doi
Katsuko Nakashima
Harumi Nakashima
Kyosuke Hayashi
Hyun Sang Chul
Aya Mori
Daisuke Yamagishi
Kei Wakao
Back to TOP