Move to the text

2013

Contemporary ceramics - Mainly Ushida collection

2013-05-18
Contemporary ceramics - Mainly Ushida collection
"Ushida collection" is the business that I purchase it mainly on local artist as culture business of the KYOEI ELECTRIC KILNS CO., LTD. and store.
A period: 2013.5.18(sat) - 7.7(sun)

■Artist 
Yushi Ishibashi
Takashi Ikura
Toshimi Imura
Shiori Oe
Tsubusa Kato
Tomoko Kawakami
Kentaro Kawabata
Toru Kurokawa
Kenji Gomi
Hiroshi Sakai
Masayuki Sato
Masamitsu Shibata
Tetsu Suzuki
Mio Takatsu
Tomomi Tanaka
Katsuko Nakashima
Harumi Nakashima
Kyosuke Hayashi
Aya Mori
Back to TOP